Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Retningslinjer for Forfatterforbundets vederlagsfond

§ 1

Forfatterforbundets vederlagsfond er opprettet av Forfatterforbundet.

Forfatterforbundets vederlagsfond forvalter kollektive vederlagsmidler fra bibliotekvederlag og ikke-fordelbare midler fra innkrevd rettighetsvederlag i henhold til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.

 

§ 2 Fondsstyrets kompetanse

Fondsstyret leder fondets virksomhet i henhold til vedtektene og utdelingsstrategi vedtatt av Forfatterforbundets landsmøte.

Styret fatter følgende vedtak:

  • Stipend- og prosjekttildeling etter innstilling fra stipendkomitéen
  • Driftstilskudd til Forfatterforbundet etter innstilling fra styret i Forfatterforbundet
  • Klagebehandling

Fondsstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Varamedlemmer møter på styremøtene ved ordinært medlems forfall. Ved stemmelikhet har lederen (eller nestlederen i lederens fravær) dobbeltstemme.

Fondsstyret innkalles med saksliste. Det føres protokoll over vedtakene i fondsstyret. Utskrift av protokollen forelegges Forfatterforbundets styre og Landsmøtet til orientering.

 

§ 3 Klage

Det kan klages over feil i saksbehandlingen, rettsanvendelsen eller faktumgrunnlaget. Det kunst- og kulturfaglige skjønnet kan ikke overprøves.

Avslag på søknad om stipend skal kategoriseres og søkeren skal opplyses om at vedtaket kan påklages innen en oppgitt frist. Klagen skal sendes Forfatterforbundets administrasjon, som vurderer om vilkårene for å behandle klagen foreligger.

 

§ 4 Inhabilitet

Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Habilitet skal også vurderes når andre spesielle forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Vedkommende plikter selv å opplyse om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil. I tvilstilfelle avgjør henholdsvis styret eller stipendkomitéen selv endelig hvorvidt inhabilitet foreligger uten medlemmets tilstedeværelse. I slike avgjørelser har den som tvilen gjelder, ikke stemmerett.

Habilitet skal vurderes i henhold til Retningslinjer for inhabilitetsvurdering ved hver innstilling og tildeling, og det skal dokumenteres at slik vurdering er gjort.

 

§ 5 Forvaltning av ubrukte midler

Ubrukte midler plasseres i henhold til Retningslinjer for forvaltning av Forfatterforbundets vederlagsfonds midler, vedtatt av styret.