Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundets vederlagsfond

Retningslinjer for stipendbehandling

En stipendtildeling er en helhetsvurdering som blir foretatt av den til enhver tid valgte stipendkomité. Disse punktene er kun ment som rettesnorer for komiteen internt. De færreste søkere vil oppfylle alle kriterier, og vurderingen vil alltid være gjenstand for et visst skjønn.

 

Søknader om arbeidsstipend vurderes etter følgende kriterier:

Del A:  Ikke en del av poengsystemet

At søknaden oppfyller de formelle krav som er satt ved utlysing:

 • oppfyller søknaden de formelle krav som er satt i utlysningsteksten
 • søkes det til et skjønnlitterært prosjekt
 • er verket beregnet på litteratur for voksne (18+)
 • er verket beregnet på det norske markedet
 • skal verket utgis på en av de norske målformene

 

Del B:  40 %  - 4 poeng maks

Søkerens muligheter til å få gjennomført prosjektet:

 • søkerens kvalifikasjoner
 • søkerens tidligere forfatterskap/gjennomføringsevne
 • kontrakt/intensjonsavtale med forlag
 • troverdig plan for å utgi og distribuere verket selv
 • debutanter må vurderes spesielt: Har de spesielle kvalifikasjoner (f.eks. annet skribentarbeid, sakprosautgivelser, filmmanus) som gjør at prosjektet har sannsynlighet for å komme ut i bokform
 • verket må være tenkt tilgjengeliggjort for det norske markedet i et format som finnes på norske bibliotek
 • oppfylles kravene i Retningslinjer for bibliotekvederlag ved at pengene brukes til skapende virksomhet i form av nye, litterære prosjekter på norsk

 

Del C:  30 %  – 3 poeng

Mangfold og sjangerspesifikke kvaliteter:

 • stipendene skal favne bredt med hensyn til sjangere og forfattere
 • planlagte utgivelser på eget forlag skal vurderes på lik linje med utgivelser som planlegges utgitt på andre/større forlag
 • virker prosjektbeskrivelsen troverdig i forhold til sjangeren
 • hvis verket er sjangeroverskridende, gjøres dette på en troverdig måte
 • bidrar verket til å skape bredde og mangfold på litteraturfeltet

 

Del D 30 % - 3 poeng

Vurderingskriterier ved prioritering før endelige tildeling:

 • har prosjektet allmenn interesse
 • er det troverdig
 • er det nyskapende
 • er det originalt
 • er det et godt eksempel for sin sjanger
 • vil det bidra til å bevare norsk som språk (herunder også samisk og kvensk) og være positivt for språkutviklingen
 • er søkerens ev. tidligere utgivelser av en god, håndverksmessig og språklig kvalitet, med kontroll på virkemidler og bevisst språkbruk og komposisjon
 • vil verket bidra til økt leseglede og ved det bidra til å bevare de norske skriftspråk (herunder samisk og kvensk)
 • forfattere som har løpende arbeidsstipend i en annen skribentorganisasjon eller hos Statens Kulturråd, vil ikke bli prioritert ved tildeling av stipend. Dette er i tråd med Forfatterforbundets filosofi om at flest mulig opphavere skal få ta del i offentlige midler øremerket skjønnlitteratur.

 

Klassifiseringssystem og arbeidsmetode

FØRSTE RUNDE:

Komiteen deles slik at det er to saksbehandlere på hver søknad.
Leder har tilgang på alle søknader og plikter å holde seg orientert. Ved inhabilitet trer en representant fra den andre komiteen inn.

Poengsystemet er: Maks fire poeng på B. Maks tre poeng på C og D.

 

ANDRE RUNDE:

Søknader med vekttall 0
Skal være silt vekk av administrasjonen, men er det likevel noen slike, diskuteres de i plenum.

Poenggrense for å bli vurdert i andre runde
Denne poenggrensen vil avhenge av antall søkere og kvaliteten på de søknadene som er kommet inn. Grensen vil derfor settes av komiteen etter at første runde er ferdig. Når dette er gjort, vil de gjenværende søknader bli vurdert på nytt ut fra sine kvaliteter og hvilke stipend det søkes om.

Stort sprik
Hvis det er stort sprik mellom de to saksbehandlernes vurdering: Den ene har gitt samlet 8 eller mer, mens den andre har gitt 4 eller mindre, tas søknaden opp i plenum. Saksbehandlerne må argumentere for sin vurdering. Hvis man ikke kommer til enighet, går leder inn som tredje person.

Behovsprøving
Det er ikke anledning til å utøve behovsprøving ved tildeling av stipend. Det er forfatters gjennomføringsevne og prosjektets troverdighet og kvaliteter som er det avgjørende. Søkers økonomiske og private forhold har ingen betydning for tildeling av stipend.

Forlagskontakt
Har søker kontrakt/intensjonsavtale med forlag, kan stipendkomiteen kontakte forlaget for å få vite hvor langt prosjektet er kommet, og hvor stor interesse det er i forlaget for prosjektet.

Har søker ingen kontrakt eller forlagskontakt, eller planlegger å utgi på eget forlag, må saksbehandlerne vurdere søkerens utgivelsesplan nøye. Hvis det ikke benyttes ekstern, kvalifisert hjelp til det redaksjonelle, må det være andre særlige grunner til at søker likevel kan få stipend.

Ventetid
Når man er blitt tildelt arbeidsstipend, må det påregnes en viss ventetid før man kan motta stipend fra Forfatterforbundet igjen. Denne ventetiden vil avhenge av antall søkere og må vurderes hvert år.

Rapportering
Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant. Man kan ikke tildeles nytt stipend før man har rapportert tilfredsstillende om bruken av forrige stipend.